TTK m.1530 f.7 uyarınca TCMB'nca Yayımlanan 2014 Yılı Temerrüt Faiz OranıTürk Ticaret Kanunu m.1530 f. 7 de öngörülen ticari işlerde, sözleşmede temerrüt faiz oranının öngörülmemiş olması veya ilgili hükümlerin geçersiz olması durumunda uygulanacak olan 2014 yılı faiz oranı ilan edilmiştir. Tebliğe göre ilgili sözleşmelere uygulanacak temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 12,75 , alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 TL olarak tespit edilmiştir. İlgili tebliğ metini ve TTK maddesi aşağıdadır.

Resmî Gazete

Sayı : 28893

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 12,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

TÜRK TİCARET KANUNU

KANUN NUMARASI :6102

F) Ticari hükümlerle yasaklanmış işlemler ile mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları

MADDE 1530.f. (7) Bu madde hükümleri uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Faiz oranı, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olmalıdır.(1)