T.C Danıştay 10. Daire tarafından verilen Tapu Sicil Tüzüğü m.69/5'e ilişkin karar.T.C Danıştay 10. Daire

Esas No: 2013/6805

28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69. Maddesinin 5. Fıkrasının iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliğince yapılan başvuru Danıştay 10. Dairesi tarafından, İcra Ve İflas Kanunu’na aykırı olması nedeniyle, kabul edilmiş olup, 19.2.2014 tarihinde yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararla birlikte tüzüğün, tapu sicil müdürlüklerine verdiği, taşınmaz üzerine konulan haciz şerhini, şerhin konulmasının üzerinden belli bir süre geçtikten sonra malikin istemi üzerine re'sen terkin etme yetkisi son bulmuştur.